PREKIŲ PRISTATYMAS
Prekių Pristatymas atliekamas į Pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikoje, kuri nurodoma Specialiosiose sąlygose. Už Prekių Pristatymą Pardavėjas taiko papildomą mokestį, numatytą Specialiosiose sąlygose. Prekės yra paprastai pristatomos laikotarpiu nuo 21 (dviedešimt vienos) iki 45 (keturiasdešimt penkių) kalendorinių dienų nuo visos Kainos sumokėjimo Pardavėjui.
UŽSAKYMO KEITIMAS
Po to, kai Šalys susitaria dėl Prekių Pristatymo, Pirkėjas neturi teisės modifikuoti ar pakeisti užsakytų Prekių kiekio, išskyrus pagal abiejų Šalių rašytinį susitarimą. Sutartiems Prekių kiekio pakeitimams taikomos Sutarties nuostatos, nepriklausomai nuo to, ar rašytinis modifikavimo susitarimas tai numato, ar